Administratorzy
Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w BerlinieAktualna lista współadministratorów znajduje się także tutaj: Wykaz współadministratorów [PDF] Ww. administratorzy - jako grupa przedsiębiorstw - częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec czego dochodzi do współadministrowania tymi danymi przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane kontaktowe.
Dla spółek Grupy Womak: e-mail: rodo@womak.pl, adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, numer telefonu: +48 71 343 39 50, Dla VOP: e-mail: rodo@openheim.org, adres pocztowy: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, numer telefonu : +48 71 343 39 50.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.
W zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:
a) wykonanie umowy lub jej przygotowanie;art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;b) marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;c) rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientami lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych – tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;d) cele statystyczne;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;e) kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami; f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;g) archiwizacja i bezpieczeństwo danych.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).

Okres przetwarzania lub kryteria jego ustalenia.
W przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia - umowie - do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia;W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą - do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub Administratorów;W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

Odbiorcy danych.
Inni Administratorzy z Grupy Womak lub VOP;Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie: wsparcia IT; księgowym; biurowym i administrowania obiektami; świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych; teleinformatycznym;obsługi prawnej; usług projektowych i realizacji robót budowlanych; utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali; ochrony osób i mienia; przechowywania danych cyfrowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:
W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:- prawo dostępu do danych osobowych;- prawo do sprostowania danych;- prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych;- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.


Klauzula informacyjna RODO w zakresie danych osobowych z monitoringu

  1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław, wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS 0000190466;
  2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób – pisemnie na adres: ul. Grabiszyńska 240 lok. 2.5, 53-235 Wrocław; elektronicznie na adres e-mail: rodo@womak.pl;
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
  4. Państwa dane osobowe  będą   przetwarzane w   celu   realizacji   prawnie   uzasadnionego   interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5;
  5. Podstawą  prawną  przetwarzania jest przepis art.  6  ust.  1  lit.  f)  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, tj. prawnie uzasadniony  interes  Administratora, polegający  na  zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektów objętych monitorowaniem;
  6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionego  interesu  Administratora,  nie  dłużej  jednak  niż  do  czasu uznania  za  uzasadniony  szczególną  sytuacją  Państwa  sprzeciwu w tym zakresie, przy czym okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi 21 dni od dnia nagrania;
  7. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe:  
  8. wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer monitoringu w ww. obiekcie, 
  9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: inni Administratorzy z grupy Womak lub VOP, podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, przechowywania danych cyfrowych, dostawcy oprogramowania oraz uprawnione organy lub podmioty w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. sądy, Policja);
  10. Państwa ww. dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgodnym z Polityką Prywatności.

Galeria Nowy Świat

ul. Krakowska 20
35-111 Rzeszów

Dane kontaktowe

INFORMACJA
tel. +48 17 717 90 01
9:00 – 21:00

BIURO ADMINISTRACJI GALERII
8:00-16:00
biuro-rzeszow@womak.pl
tel. +48 17 717 90 02

Godziny Otwarcia

poniedziałek-sobota
09:00 – 21:00
niedziela – wybrane lokale
10:00 – 19:00