Administratorzy
Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w BerlinieAktualna lista współadministratorów znajduje się także tutaj: Wykaz współadministratorów [PDF]Ww. administratorzy - jako grupa przedsiębiorstw - częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec czego dochodzi do współadministrowania tymi danymi przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane kontaktowe.
Dla spółek Grupy Womak:e-mail: rodo@womak.pladres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 1/303, 53-329 Wrocławnumer telefonu: +48 71 343 39 50Dla VOP:e-mail: rodo@openheim.orgadres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 1/303, 53-329 Wrocławnumer telefonu : +48 71 343 39 50.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.
W zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:
a) wykonanie umowy lub jej przygotowanie;art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;b) marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;c) rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientamilubart. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych – tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;d) cele statystyczne;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;e) kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami;f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;g) archiwizacja i bezpieczeństwo danych.Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).

Okres przetwarzania lub kryteria jego ustalenia.
W przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia - umowie - do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia;W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą - do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub Administratorów;W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

Odbiorcy danych.
Inni Administratorzy z Grupy Womak lub VOP;Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie:wsparcia IT;księgowym;biurowym i administrowania obiektami;świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych;teleinformatycznym;obsługi prawnej;usług projektowych i realizacji robót budowlanych;utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali;ochrony osób i mienia;przechowywania danych cyfrowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:
W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:- prawo dostępu do danych osobowych;- prawo do sprostowania danych;- prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych;- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgodnym z Polityką Prywatności.

Galeria Nowy Świat

ul. Krakowska 20
35-111 Rzeszów

Dane kontaktowe

INFORMACJA
tel. +48 17 717 90 01
9:00 – 21:00

BIURO ADMINISTRACJI GALERII
8:00-16:00
biuro-rzeszow@womak.pl
tel. +48 17 717 90 02

Godziny Otwarcia

poniedziałek-sobota
09:00 – 21:00
niedziela – wybrane lokale
10:00 – 19:00