Administratorzy

Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, a ponadto VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE (europejska spółka akcyjna) z siedzibą w Berlinie

Aktualna lista współadministratorów znajduje się także tutaj: Wykaz współadministratorów [PDF]

Ww. administratorzy - jako grupa przedsiębiorstw - częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania Państwa danych osobowych, wobec czego dochodzi do współadministrowania tymi danymi przy zachowaniu wszelkich zasad wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane kontaktowe

Dla spółek Grupy Womak:

e-mail: rodo@womak.pl

adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 1/303, 53-329 Wrocław

numer telefonu: +48 71 343 39 50

Dla VOP:

e-mail: rodo@openheim.org

adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 1/303, 53-329 Wrocław

numer telefonu : +48 71 343 39 50

Cele przetwarzania i podstawa prawna

W zależności od łączących nas z Państwem stosunków przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w szczególności w następujących celach oraz w oparciu o wskazane poniżej podstawy:


a) wykonanie umowy lub jej przygotowanie;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) marketing usług lub towarów oferowanych przez Administratorów, świadczony za pomocą także środków komunikacji elektronicznej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe, karty klienta, mailowe informacje handlowe, newslettery, smsy, mmsy, itp.);

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) rozliczenia z kontrahentami lub w zakresie należności publicznoprawnych;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, polegający na konieczności weryfikacji współpracy z Kontrahentami, w tym Klientami

lub

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z odpowiednimi przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki w zakresie należności publicznoprawnych – tj. gdy przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach;

d) cele statystyczne;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, polepszenia warunków obsługi Klientów i współpracy z Kontrahentami;

e) kontakty handlowe, bieżąca korespondencja w sprawach związanych z prowadzoną przez Administratorów działalnością;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności utrzymywania kontaktów w ramach bieżącej działalności, wykonywania umów i innych zobowiązań oraz ogólnej współpracy z Kontrahentami;

f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratorów, mający na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, w tym np. z tytułu rękojmi;

g) archiwizacja i bezpieczeństwo danych.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych na wypadek ich awarii (tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych).

Okres przetwarzania lub kryteria jego ustalenia

W przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest realizacja umowy lub przygotowania do jej zawarcia - umowie - do czasu jej wykonania lub wygaśnięcia;

W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą - do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności osoby, której dane dotyczą lub Administratorów;

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w wypełnieniu uzasadnionego interesu Administratorów, zasadniczo do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na skutek wniesienia sprzeciwu, gdy dotyczy to sytuacji dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia tychże roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów) oraz kolejnych dwunastu miesięcy po zakończeniu tego okresu, z uwagi na konieczność zweryfikowania, czy zostały podjęte czynności w tym zakresie, czyli np. wniesiony zostanie pozew do sądu powszechnego (okres doręczenia przez sąd pierwszej korespondencji); zaś w przypadku dot. utrzymywania kopii zapasowych systemów informatycznych nie dłużej niż 60 dni od dnia usunięcia danych z bieżących systemów w wersji produkcyjnej (okres przechowania danych w kopiach zapasowych);

W sytuacjach przetwarzania dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres potrzebny do wypełnienia tychże zobowiązań, w szczególności obowiązku podatkowego oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.

Odbiorcy danych

 1. Inni Administratorzy z Grupy Womak lub VOP;

 2. Podmioty przetwarzające świadczące dla Administratorów usługi oraz dostarczające produkty niezbędna dla codziennej działalności Administratorów, w szczególności w zakresie:

  1. wsparcia IT;

  2. księgowym;

  3. biurowym i administrowania obiektami;

  4. świadczenia marketingu i prowadzenia akcji sprzedażowych;

  5. teleinformatycznym;

  6. obsługi prawnej;

  7. usług projektowych i realizacji robót budowlanych;

  8. utrzymania nieruchomości i obsługi technicznej lokali;

  9. ochrony osób i mienia;

  10. przechowywania danych cyfrowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W sytuacjach wskazanych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych;

- prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Możecie Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt na adresy wskazane w rubryce powyżej „Dane kontaktowe”.